SGR en Calamiteitenfonds

Stichting Garantiefonds Reisgelden 

Echt Ierland (KvK nr. 52554384) is aangesloten bij SGR. Je kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

SGR heffing per 01-02-2021
Per 1 februari 2021 voert de Stichting Garantiefonds Reisgelden een deelnemersbijdrage in van 5,- euro per persoon per boeking. Dit bedrag wordt door Echt Ierland bij de reiziger in rekening gebracht en afgedragen aan de SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden). De reden voor het heffen van een consumentenbijdrage ligt in het toegenomen risico van het garantiefonds om alle reissommen te kunnen garanderen, nu en in de toekomst. Hoewel SGR een financieel gezond fonds is zijn de onzekerheden die samenhangen met Covid dusdanig groot dat er een groter risico is dat reisorganisaties failliet gaan. Als reiziger krijg je in dat geval altijd je volledige reissom terug via de SGR. Om het fonds ook voor de toekomst te behouden is besloten een verplichte bijdrage op alle pakketreizen in rekening te brengen. Je zult deze bijdrage terugzien op het moment dat je gaat boeken.


Calamiteitenfonds

Echt Ierland is daarnaast aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat je als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

- (een deel van) de reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed worden indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

De kosten voor deelname aan het calamiteitenfonds bedragen € 2,50 per boeking (max. 9 personen). Voor meer informatie kijk je op www.calamiteitenfonds.nl.